Gyógyító elme

Gyógyító elme

Szellemi létsikok

 Számos orvostudományi és természetgyógyászati diagnosztikai és terápiás módszer alkalmazza a szellemi létsík törvényeit.

Ilyen például a pszichoterápia, a hipnoterápia, az agykontroll, a TM, a dienetika, a mahikari, a reiki... stb.

 A szellemi létsík erejével működik a képzelet, a tudatalatti "csodálatos'' hatalma, hatnak a pozitív gondolatok, a hatóanyag nélküli, úgynevezett placébó gyógyszerek.

 A keleti és távol-keleti gyógymódok nagy része e létsík törvényeit számunkra idegen, nehezen értelmezhető megfogalmazásban alkalmazzák, bőséges teret engedve a félreértéseknek, félremagyarázásnak, a keleti szakkifejezések nyakló nélküli, csak a homályt növelő gyakori használatának.

 Szükséges, hogy oszoljék az e témát övező "titokzatos" homály és köd, ami mögött a hozzá nem értés, a bizonytalanság, egyszóval, a semmi ásít ránk, a szeretet utáni vágyaink által bevonz, majd lelki értékeink megsemmisítését követően kivet magából a semmibe!

 Ennek elkerülésére szükséges, hogy végiggondoljuk a szellemi létsík valóságát, természetét, alapvető törvényeit és e törvények alkalmazási lehetőségeit.

A szellemi létsík mibenléte

A közvetlen megismerés érzékszerveink által válik lehetővé. Az érzékszervi megismerés eredménye a tapasztalati bizonyosság. A technika fejlődésével lehetővé vált, hogy műszereink révén az érzékszervi korlátainkon túllépve regisztráljuk a szemmel nem látható fénytartományt, a fülünkkel nem hallható hangok világát, a bőrünkkel nem érzékelhető hőmérsékletkülönbségeket, tovább tágítva a tapasztalati bizonyosság határait. E megismerő tevékenységünk során felfedezett valóságszelet az anyagi világ, az anyagi létsík.

Az anyagi világ megismerésén fáradozva az embernek rá kellett döbbennie, hogy az általa megtapasztalt anyag működését törvények szabályozzák.

A törvények viszont nem anyagi természetűek. A törvényt nem tapasztalom meg közvetlenül, nem látom, nem hallom, nem tapinthatom, sem szaga, sem íze nincs.

Csak az anyagi világban megnyilvánuló hatása az, amit megtapasztalok. Egy törvényt kőbe véshetek, papírra írhatom,  rögzíthetem mágneses adathordozón, mindegy. A lényeg az, hogy a törvény mibenléte gyökeresen más, mint az anyagi világé. Nem önmagát, csak a hatását tapasztalom. Nem érzékelem, mégis van.

Azt a valóságszeletet, amely nem a közvetlen megismerés tárgya, hanem csak közvetetten, hatásaiban ismerhető fel, és a hatások elemzése révén vizsgálható a milyensége, nevezzük szellemi létsíknak.

 A szellemi létsík létezői

 A szellemi létsík létezési módja a megfogalmazott gondolatiság.

Minden megfogalmazott gondolat egy-egy szellemi létező.

 A természeti törvények nem általunk megfogalmazottak, mi csak felismerjük azokat. Akkor is működtek, mielőtt felfedezték és megfogalmazták volna őket a tudósok.

 Valamennyi, az anyagi Univerzumot működtető, azaz létét és milyenségét meghatározó törvény függetlenül attól, hogy a természettudomány felismerte és megfogalmazta-e őket, vagy sem. Ebből a szempontból az anyagi világ nem más, mint a szellemi létsík megtapasztalható mivolta.

 Valamennyi megfogalmazott gondolat, bárki is fogalmazta meg, bármilyen módon, bármilyen jelrendszerben (fogalom, kép, hang, gesztus stb.).

 Valamennyi megfogalmazó. Ők a szellemi létsík alkotói, a szellemi létezők teremtői.

 Az ember teremtett szellemi teremtő. Maga is szellemi létező.

Maga is megfogalmazott gondolat.

 Az ember

 Az ember osztatlan egy - EGÉSZ.

Nincs külön teste, nincs külön szellemi működése, nincs külön lényegi Énje. Individuum, azaz osztatlanul egy.

Ha az osztatlan osztottá válik, megszűnik oly módon embernek lenni, ahogyan mi az embert ismerjük.

Az osztottá válás a halál.

A halál után számunkra érzékelhetően csak a bomlásnak induló test és az életben végzett szellemi működés nyomai (= az emberi művek) maradnak.

Az emberi individuum megértéséhez mégis szükséges különbséget tenni anyagi és szellemi összetevő között.

Az ember közvetlenül, érzékszervileg megragadható anyagi összetevője a teste.

  Az emberi test a reá vonatkozó törvények, azaz megfogalmazott gondolatok szerint létezik és működik. A létezését és működését meghatározzák - az élettelen anyagra és - az élő szervezetre vonatkozó természeti törvények.

Az emberi test a fogamzáskor egy, az élő anyagra vonatkozó vegyi, azaz biokémiai program szerint kezdi építeni önmagát a környezetéből felvett, majd átalakított anyagból.

Így lesz a fogamzáskor egysejtű lényből kilenc csodálatos hónap múlva hatbillió sejtet meghaladó emberpalánta.

A test kibontakozását és működtetését, azaz állandó egyensúlyban tartását, majd leépülését irányító program tisztán szellemi természetű. Ugyanúgy, mint a minden élőlény életét meghatározó program.

  Az anyag - így testünk - működését meghatározó gondolatokat (törvényeket) nem mi fogalmaztuk meg. Mi, emberek abban különbözünk más - általunk ismert-anyagi létezőtől, hogy nemcsak passzívan, hanem aktívan, azaz cselekvő módon is szellemi létezők vagyunk. Nemcsak megfogalmazott gondolatként, hanem megfogalmazóként is létezünk, azaz aktív szellemi létezőként új szellemi létezőket vagyunk képesek létrehozni. Nemcsak alkotottak, hanem alkotók is vagyunk.

Ebben a tényben rejlik oly sok örömünk és ebből fakad minden nyomorúságunk.

Testünk alkotott, szellemünk alkotó.

Ezt az aktív, alkotó szellemi összetevőnket nevezzük pszichének.

A szellemi gyógyítást az teszi lehetővé, hogy mind az emberi psziché, mind az anyagi létsíkot meghatározó és működtető törvények mibenlétüket tekintve azonosak, azaz szellemi létezők.

A PSZICHÉS GYÓGYÍTÁS

Az élő emberi testet a szellemi természetű törvényhalmaz önszabályzó módon működteti, annak rendellenességeit, a betegségeit,  a gyógyító ásványi, növényi vagy állati hatóanyagokkal, a működést segítő szellemi programcsomagok segítségével, vagy megfogalmazott gondolatok gyógyító, öngyógyító közlések segítségével módosítja, gyógyítja.

Ez minden gyógyító tevékenység alapja az ősidőktől napjainkig.

A szellemi létsík két hatástörvénye:  abszolút védettek vagyunk

 1.     Az alkalmazott technikák egyetlen emberre hatnak biztosan: az alkalmazóra, mégpedig az általa szándékolt irányban:  jó szándékú alkalmazás révén gazdagabbá válik az alkalmazó, míg a rossz szándékú szellemi manipuláció egy embernek biztosan árt, az alkalmazójának. A másiknak szánt csapás őt éri utol. Pl.: az átok biztos szenvedő alanya mindig az átkozó, őrajta fogan meg az átok.

 2.     Az alkalmazott technika csak akkor hat, ha az. aki felé irányul, "beengedi" magába a "gyógyító" által megfogalmazott szándékot, azaz, ha beleegyezik. Mindannyian abszolút védettek vagyunk a másik szellemi hatásaival szemben, legyenek azok jók, vagy rosszak. Semmi nem történik bennünk a saját beleegyezésünk nélkül. Ugyanis a megfogalmazott gondolat (ezt "gyárt" a gyógyító) bennünk csak a mi tevőleges közreműködésünk révén válik valósággá. Addig nincs valós léte, addig csak lehetőség.

 Az áldás és az átok csak akkor hat rám, ha én megvalósítom.

 Sokszor mások rossz szándékát tekintjük betegségeink kiváltó okának. A felénk áradó gyűlölet, a ránk zúduló átkok, a szándékos károkozás megbetegítenek.

 Hogyan hat ránk? Hogyan védekezzünk?

 A gonosz szándékoknak a félelmeink nyitnak kaput.

Félelem az, ami védekezésre, harcra késztet A rossz ellen. Ezáltal kerülök a létezés legkilátástalanabb csapdájába: harcolok a rossz ellen. Célom, hogy felszámoljam, megsemmisítsem, kiiktassam az életemből, és mit teszek: a létezés legintenzívebb cselekvéssorával, a harccal fordulok felé.

A harcnál lekötöttebb létállapot nincs.

Lankadatlan erőfeszítéssel foglalkozom azzal, amit meg szeretnék szüntetni, fel szeretnék számolni.

A harc révén én valósítom meg a hatást, teszem magam vesztessé.

 A harcban nincs győztes, csak vesztes van.

 A rossz titka az, hogy nincs. A rossz elleni küzdelmemben a saját félelmem szülte semmivel harcolok.

A gonosz kívánság minden esetben fenyegetés: egy kilátásba helyezett veszteség, egy leendő hiány bekövetkeztének sugallata.

 Ha harcolok ellene - megvalósítom.

 "... ne szálljatok szembe a gonosszal ..." mondta Jézus. (Mt 5,39).

 A gonoszság elleni hatékony védekezés, a nem védekezni, hanem:

-        tudni, hogy minden ellenünk irányuló rossz szándék forrása a másik "semmi ágán hangtalan vacogó" sebzett szívének torz jajkiáltása;

-        tudni, hogy minden veszteség csak látszólagos, mert a valóság síkján semmim, senkim nincs, hogy éppen ezért vagyok szabad, mert nincs veszítenivalóm, hogy ami valójában az enyém - a lét teljessége elvehetetlen, elveszíthetetlen, hogy a valóságban végtelenül, és kifoszthatatlanul gazdag vagyok, hogy ez a gazdagság csak adható, de el nem vehető.

Hogy minden fenyegetés csak hazugság, hogy ami elveszíthető, ami elvehető, annak elveszítése és elvétele révén nemhogy szegényednék, hanem valós gazdagságom felismeréséhez jutok közelebb;

-        tudni, hogy minden "ellenpraktikával" csak a fenyegető hiányt növelem, nem megoldom a bajt, hanem gyarapítom - mert a harccal megvalósítom;

 -        tudni, hogy a hiányt csak a "van - nal" tölthetem be, hogy a rossz szándék mélyén alig hallható könyörgést: ,,szeress engem" csak a másik felé fordulásom teljesítheti, hiányát a létem, önmagam őfelé árasztása töltheti be.

Addig is néhány gondolat, a gyógyulni és szeretni vágyásunk vámszedőiról, lelki vámpírjainkról!
 
Bennünk élő energiák:

Az emberi élet minőségét Földünkön rendszerint a fizikai test egészségügyi állapota határozza meg. Általában agyunk védekező jelei segítségével sikerül megőrizni testi egészségünket. Ez a képesség minden embernél jelen van. Megvizsgáljuk azokat az önvédelmi jellemzőket, amelyek fizikai szinten hatnak. A keleti orvoslásból ismeretes az "elemek" fogalma.

Minden ember közelebb áll valamelyik elemhez, amely dominál benne, s amely táplálja a meghatározott védekező minőséget. Erre való ráhatás képes segíteni az egészségi állapot romlása esetén. Ismerve ezt a minőséget, s ezt valamiben megjelenítve, az ember bármilyen súlyos betegség szorító karmai közül megmenekülhet, mivel az élettevékenységet elősegítő energia az új célkitűzéseknek köszönhetően újjászületik. Ez a védekező minőség a "levegő elem"-hez tartozik. Ha azonban ezt az elemet nem rendeltetésének megfelelően hasznosítjuk (pld. kiabálunk, vagy veszekszünk), akkor ez még jobban erősíti bennünk betegségünk gyökereit. Ez ugyanannak a levegő elemnek a kétirányú megnyilvánulása.
A másik mozgatóerő az egészségessé válás "vágya". Ezt valaminek a megismerése és cselekedete határozza meg. A tudatos vágy ugyancsak egészségjavító hatással bír. Például a nők nagy részét élteti a vásárlási vágy, s ennek köszönhetően sikerül elkerülniük különböző megbetegedések kialakulását. A vágy nem más, mint a "tűz elem", amely megfelelő adagolásban az élet központja. Ennek hiánya gyakran az életfunkciók gyors romlásához vezethet.
Az akaraterő bevitele egy fáradt fizikai testbe aktívabbá és egészségesebbé teszi azt; "egészséges szeretnék lenni, s az is leszek, erről meg vagyok győződve". Az akarat a "fém elem"-hez tartozik. Megfelelő adagolásban az önfegyelem szerepét tölti be.
A következő momentum, az intuitív ismeretek területe. Vannak betegségek, melyek esetében mód nyílik egy intuitív anyaggyűjtésre. Ilyenkor a beteg gyűjt, főleg súlyos betegségeknél, alkalmazza ezeket, s olyan tapasztalatokra tesz szert, amit hasonló esteteknél más is alkalmazhat. Így születnek meg a legkülönfélébb módszerek. De amit egy férfi hoz így létre, nem biztos, hogy eredményes lesz egy nőnél. Ilyenkor az intuíció az, ami segítségünkre siet annak eldöntésében, melyik módszer áll közelebb hozzánk.
Az intuíció a természet által alkotott legpontosabb készülék, ami képes érzékelni és átalakítani a kiinduló és beérkező rezgéseket. Ha valaki ráérez a hozzá legközelebb álló elemre, akkor létre tud hozni egy testre szabott gyógyítási módszert. Például ha a test sejtjei a "föld elem"-hez "vonzódnak", s ez tudatossá válik az egyénben, legalapvetőbb gyógyítási módszerei között fog szerepelni a sárral, iszappal való gyógyítás.
Az egészségkultúrával van összekapcsolva a tudatminősége. Minden ember életében van két nagyon fontos pillanat: a reggeli ébredés és az esti elalvás pillanata. Ezek nagy hatással vannak mindenki egészségügyi állapotára.
Azokkal a nehézségekkel ébredsz reggel, amelyekkel este lefeküdtél. Meg kell tanulni elalvás előtt gondolataink segítségével megbékélni minden megoldásra váró problémával. A gondolaterő a legerősebb energia. Ebből következik: amit éjszakára kigondolsz, azt kapod reggelre. Álomból való ébredés után pedig meg kell tanulni hálásnak lenni az ébredésért. Az a nap, amely hálaadással kezdődik, hálásan fog eltelni. A hasonló dolgok vonzzák egymást. Így az elme fokozatosan megszabadul minden negatív gondolattól, amelyek sikertelenséget vagy betegséget okoznának. Itt is megfigyelhetünk egy örök törvényességet: "amit vetettél, azt is aratod".
Az egészségkultúrához tartozik a beszéd, amely gondolataink által születik s rezgésével az életképesség alapját hozza létre.
A hang energiája erőteljes energia. A szavak rezgésüktől függően képesek gyógyítani vagy beteggé tenni. Az intuíció szintjén még a legprimitívebb embert is jobban vonzzák a meleg, életerőt sugárzó szavak.
Hangunkra nem csak az énekórán van szükség. A hang az életenergia mértéke, amire az önfejlesztésre van szükség. A hang képes léttel megtölteni a belső sejteket, s segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Soha nem fog az egészség szó az egészségkultúra összetételben szerepelni, ha nem lesznek tiszták az ember gondolatai. Fontos megérten azt, hogy bármilyen egészségügyi állapotváltozáshoz nagyban hozzájárul a beszélgetőpartnerünk gondolatainak minősége és iránya. Csak akkor van lehetőségünk eredményesen védekezni a negatív gondolatok környezetében, ha megtanuljuk a pozitív gondolkodást.
Mit jelent ez? Ha úgy indul a napunk, hogy mindenkinek tiszta szívből kívánunk jót, akkor visszafelé is ugyanezt kapjuk. Minél tisztábbak és barátságosabbak a gondolatok, annál tisztább a körülöttünk lévő tér, amely képes mások hasonló gondolatait befogadni. A rossz közérzet és fejfájás általában a nem helyes gondolkodás eredményekét jön létre. Valaki valakiről elítélően gondolkodott, ezáltal létrehozott egy durva rezgést. Mint mindenért, ezekért a gondolatokért is meg kell fizetni. Ilyen esetben, igyekezvén megszüntetni a fejfájást, általában gyógyszer után nyúl az illető, ami lefékezi a "finom test" rezgését és krónikus megbetegedéshez vezet. Valójában elegendő lett volna rendet rakni a gondolataiban. A fizikai testben létrejött betegségek nagyon gyakori forrása a helytelen gondolkodás. Nevezhetjük ezt primitíven mérgezőnek is. Ez azért történhet meg, mert az emberek többsége meg van győződve arról, hogy valaki biztosan ártó szándékkal van iránta. Így amire gondol, azt is kapja.
Következésképpen, ha a gondolkodás kultúrája hiányzik, hiányzik az egészségkultúra is. Fizikai testünknek nagy az ellenálló képessége. A test sejtjei állandóan megújulnak. A helytelen gondolkodásmód azonban elpusztítja ezeket a sejteket.
Állandóan aggodalmaskodást "vetünk el", amit a gondolatok által létrejött következményekben "aratunk". Abban a pillanatban, ahogy megjelenik az elmében a félelem, az aggodalom, egy rosszalló gondolat, felháborodás, az egészségünk alapjaiban inog meg. Egyetlen gyógyszer sem segít ilyenkor, csak késlelteti az igazi probléma kirobbanását.
Így a kultúra akkor kap helyet az egészségben, mikor az elme a megfigyelő álláspontjából nézi a szükségtelen és helytelen gondolatokat.
Az érzelmi kiegyensúlyozottság az egyik kiindulópontja az egészségkultúrának. Az érzelmek a szívben születnek, s ezek végrehatását regisztrálja az elme.
Amíg az emberiség nem képes megbirkózni önmagával, addig az elmében káosz fog uralkodni. Vannak pillanatok, mikor az elme képes parancsolni az érzéseknek. Ilyenkor minden érzés az ember szolgálatában van. Érezvén az "érzelem - tanácsadók" kiegyensúlyozottságát, az "elme - elnök" helyes reakcióival nyugtáz mindent. A nyugodt, örömteli kiáradás mindenki felé sokat javít nem csak az adó, de a környezete egészségügyi állapotán is. Ha valóban egészségesek szeretnénk lenni, meg kell figyelni gondolatainkat, érzéseinket, meg kell tanulni semlegesíteni az ártó vagy blokkoló érzéseket. Minden egyes érzést fel kell dolgozni az elmében, s jelentőségüktől függően felismerni melyikre van, s melyikre nincs szükség. Az érzelmek helytelen fejlődése paralízishez és más betegségek sokaságához vezet. Az egészségkultúra ezen pontjainak köszönhetően az ember kap még egy csodálatos képességet - érzékelheti a lélek rezgését, egynek érezheti magát a világmindenséggel. Ennek eredményeként gyökereiben változik meg az élet minősége, amit úgy jellemezhetünk, mint az emberiség evolúciójának kezdete.
 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.